Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de onderneming ESG Support, gevestigd te Rijswijk (KvK 84971193). Algemeen en definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
 • opdrachtnemer: ESG Support.
 • opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.
 • opdrachtbevestiging: de bevestiging, zowel mondeling, schriftelijk als per e-mail mogelijk, tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever waarin de werkzaamheden en vergoedingen voor de werkzaamheden zijn overeengekomen.

Overeenkomst tot opdracht

 1. Een opdracht tot dienstverlening aan opdrachtnemer, doet, bij aanvaarding daarvan en met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend verbintenissen ontstaan tussen de cliënt/opdrachtgever en opdrachtnemer. Van aanvaarding blijkt uit een aan de cliënt/opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging.
 2. De uit een opdracht tot dienstverlening voortvloeiende verplichting van opdrachtnemer bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door de cliënt/opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Indien de cliënt/opdrachtgever beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk die beperkingen aan te geven.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is opdrachtnemer vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert.

 Medewerking door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honoraria, ontstaan door het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Uitvoering van de opdracht

 1. Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal opdrachtnemer zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft opdrachtnemer het recht om dergelijke medewerkers na overleg met opdrachtgever te vervangen.
 3. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
 4. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van opdrachtnemer om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.
 5. Indien de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de informatie en/of materialen geheel aan de opdrachtnemer ter beschikking is/zijn gesteld.
 6. Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Geheimhouding

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is opdrachtnemer en de door opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
 3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, niet aan derden openbaren. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
 5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 14 en 15, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.

Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Honorarium

 1. Ter zake van door opdrachtnemer verrichte diensten en werkzaamheden is de cliënt/opdrachtgever een honorarium verschuldigd dat, tenzij voor de dienstverlening een speciaal tarief of honorarium is overeengekomen, wordt berekend op basis van de aan de dienstverlening bestede tijd tegen de voor de betrokken medewerker op het tijdstip van dienstverlening geldende uurtarieven. Een met opdrachtnemer overeengekomen of door haar vastgesteld uurtarief kan door haar eenzijdig jaarlijks in redelijkheid worden aangepast. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen heeft opdrachtnemer het recht overeengekomen uurtarieven jaarlijks te corrigeren aan het inflatiepeil, middels de door CBS vastgestelde prijsinflatie index. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever niet schriftelijk van deze correctie op de hoogte anders dan vermelding op de factuur. Deze inflatiecorrectie biedt geen grond de overeenkomst te beëindigen.
 2. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn de cliënt en de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen ter zake van de voor de cliënt verrichte diensten of werkzaamheden aan opdrachtnemer verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk de één of de ander uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen.
 3. Over het honorarium en de door de cliënt/opdrachtgever verschuldigde kosten is, voor zover van toepassing, bovendien omzetbelasting verschuldigd.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om aan de cliënt/opdrachtgever meerdere voorschotten in rekening te brengen op het aan hem te declareren honorarium en/of de voor hem te maken kosten of te betalen verschotten. Zolang een aan de opdrachtgever in rekening gebracht voorschot niet is betaald, is opdrachtnemer gerechtigd haar bemoeiingen op te schorten totdat volledige betaling daarvan heeft plaatsgevonden.

Betaling

 1. Betaling van een declaratie van opdrachtnemer dient, zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en een voorschotdeclaratie dient onmiddellijk te worden voldaan. Na het verstrijken van die termijn is de cliënt/opdrachtgever zonder aanmaning de in Nederland dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Bij vragen over de declaratie kan de opdrachtgever aan opdrachtnemer vragen om een nadere toelichting of een nadere specificatie. De declaratie mag daardoor niet op een hoger bedrag uitkomen dan de oorspronkelijke.

Reclames

 1. De opdrachtgever heeft het recht om binnen vier weken na verzending van een declaratie de juistheid van een door hem ontvangen declaratie schriftelijk en gemotiveerd te betwisten. Een binnen voornoemde termijn van vier weken niet door de opdrachtgever betwiste declaratie geldt tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever als juist en als door de opdrachtgever erkend verschuldigd.
 2. Een betwisting van de declaratie laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Opzegging

 1. Het staat zowel aan opdrachtnemer als aan de opdrachtgever vrij om een opdracht eenzijdig te beëindigen zonder opgave van redenen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. In dat geval dienen de werkzaamheden te worden afgerekend, die zijn verricht tot aan het moment van beëindiging.
 2. Na beëindiging van de opdracht worden, op voorwaarde dat het door opdrachtgever verschuldigde ter zake van de opdracht is voldaan, alle van opdrachtgever afkomstige bescheiden en, op zijn verzoek, aan de opdrachtgever/cliënt ter beschikking gesteld. Op een verplichting van opdrachtnemer tot bewaring van zijn dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de opdracht c.q. na de laatste daarin verzonden declaratie vijf jaar is verstreken.

 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag of de bedragen die tot het moment van aantonen van de schade, door opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn betaald in verband met de opdracht.
 2. De persoonlijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer wordt – behoudens opzet of grove schuld van die (rechts)persoon – bij wege van dit onherroepelijk derdenbeding uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is – behoudens opzet of grove schuld – beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op de aanspraak onder de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 4. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail en applicaties met elkaar kunnen communiceren. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail en applicaties risico’s kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail en applicaties. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Contractsoverneming/vrijwaring

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Naamsvermelding

 1. Het is de opdrachtnemer toegestaan de naam, het logo en een korte beschrijving van de opdrachtgever te vermelden in haar uitingen tenzij de opdrachtgever schriftelijk kenbaar maakt dit bezwaarlijk te vinden.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten en ten aanzien van alle handelingen is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen, behalve indien tussen opdrachtnemer en de cliënt/opdrachtgever is overeengekomen die geschillen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de in het arrondissement Midden-Nederland bevoegde rechter. Indien de behandeling van het geschil echter tot de absolute bevoegdheid van de sector kanton behoort, is de door de wet aangewezen Nederlandse rechter bij uitsluiting relatief bevoegd.
 2. Opdrachtnemer maakt gebruik van een interne klachtenregeling. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door opdrachtnemer worden behandeld en afgehandeld. De interne klachtenregeling is te raadplegen op de website van opdrachtnemer.

Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten die na 1 januari 2022 tot stand zijn gekomen en voor alle lopende opdrachten waarop deze voorwaarden na 1 januari 2022 alsnog van toepassing zijn verklaard.