Privacyverklaring ESG Support
Dit is de privacyverklaring van ESG Support. ESG Support hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ESG Support houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de

Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
• Toestemming;
• Uitvoering van een overeenkomst;
• Wettelijke verplichting;
• Vervulling van een taak van algemeen belang;
• Behartiging van gerechtvaardigde belangen van ESG Support of van een derde. Gerechtvaardigde belangen zijn onder meer serviceberichten, direct marketing, klanttevredenheids- en marktonderzoek.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ESG Support verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het beantwoorden van vragen;
• Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst voor het verlenen van diensten;
• Het aangaan en uitvoeren van een arbeids- of samenwerkingsovereenkomst;
• Het verzamelen en analyseren van surfgedrag voor het verbeteren van websites en het geven van op interesses gerichte informatie;
• Het uitvoeren van klanttevredenheids- en marktonderzoek;
• Het versturen van serviceberichten over bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving;
• Direct marketing zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, informatie over aanverwante producten en diensten;
• Het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek.

Afhankelijk van het doel verwerkt ESG Support contactgegevens, financiële gegevens, het gedrag op websites en sociale media en inloggegevens.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denk hierbij aan webanalyses, aanbieders van administratieve, communicatie en facturatiediensten, expertisebureaus, softwareleveranciers en partijen die wij inhuren voor het versturen van direct marketing.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst, politie of een toezichthouder in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Indien wij persoonsgegevens aan verwerkers in een derde land buiten de EU verstrekken, doen we dat alleen wanneer dat land volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgt of de verwerker passende waarborgen biedt.

Cookies
ESG Support gebruikt cookies voor het beheer van webstatistieken, social media en advertenties. Daarnaast worden cookies ingezet om de werking en effectiviteit van onze website te verbeteren. Verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Social media en advertentie cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten onze website.

Bewaartermijn
ESG Support bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

De volgende beveiligingsmaatregelen zijn genomen:

• Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
• Vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten;
• Vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
• Procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Als de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming die u heeft gegeven, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Uw verzoek kunt u sturen naar info@ESGsupport.nl.

Vragen, opmerkingen en klachten
Mocht u een vraag, opmerking of klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan kunt u ook contact opnemen met of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact
Als ESG Support zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
ESG Support
Adres: Koninginnelaan 6, 2281 HD, Rijswijk
E-mail: info@ESGsupport.nl
Wijzigingen

Deze versie van de privacyverklaring is gedateerd 10 januari 2022.. ESG Support behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.